SayYes Blog logo

Statut Stowarzyszenia Say Yes 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie SAY YES”, dalej zwana Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 3. Stowarzyszenie, posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia oraz jego organów jest Wieliczka.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Celem realizacji celów Stowarzyszenia teren jego działania może zostać rozszerzony również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa za granicą.

§3.

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, logo, oraz może wydawać legitymacje i oznaczenia.

§4.

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. niniejszym Statutem,
 2. uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. w ramach i zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

§5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. integracja środowiska przedsiębiorców i osób związanych z organizacją przyjęć weselnych, ślubów, przyjęć, konferencji i spotkań w szczególności wokół idei podnoszenia standardów wykonywanych przez nich usług,
 2. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki,
 3. działania w zakresie szerzenia wiedzy dotyczącej organizacji uroczystości zaślubin,
 4. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej,
 5. szerzenia wiedzy w zakresie rozwoju świadomości społecznej dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania konferencji, eventów i rozwoju firmy,
 6. organizowanie i propagowanie działalności szkoleniowej, doradczej i konsultacyjnej,
 7. działalność na rzecz rodziny w szczególności pomoc w sprawach dotyczących obowiązującego prawa.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. seminaria i konferencje,
 2. popularyzację zawodów związanych z organizacją i obsługą przyjęć weselnych ślubów, przyjęć, konferencji i spotkań oraz świadczonych przez nich usług wśród społeczeństwa,
 3. propagowanie zasad uczciwej konkurencji i poszanowania wzajemnych interesów,
 4. sukcesywne podnoszenie wiedzy i poziomu kwalifikacji, profesjonalizmu oraz jakości usług świadczonych przez Członków Stowarzyszenia,
 5. współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 6. organizowanie spotkań, szkoleń,
 7. ochronę interesów członków Stowarzyszenia,
 8. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 9. prowadzenie strony internetowej,
 10. prowadzenie bloga,
 11. pisanie artykułów,
 12. szkolenia zawodowe, marketingowe.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje  cele związane z rozpowszechnianiem wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego  swoich członków poprzez:

 1. uczestnictwo w seminariach, konferencjach i szkoleniach,
 2. prowadzenie bloga,
 3. sporządzanie artykułów tematycznych i branżowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków Zwyczajnych
  2. Członków Nadzwyczajnych
  3. Członków Wspierających
  4. członków Honorowych

§ 10

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia, deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów oraz:
  1. Zgłosi pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia,
  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. Posiada pozytywną opinię od co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, co do jej przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,
  4. Pozytywnie zaliczy rozmowę rekrutacyjną przeprowadzoną przez komisję składającą się z co najmniej 3 osób wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz regularną pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać członek Zwyczajny, który w znacznej mierze przyczynił się do realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagowania jego działań.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym może zostać również osoba, która nie jest Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub popularyzacji osiągnięć i działań Stowarzyszenia.
 7. Tytuł członka wpierającego nadaje i odbiera Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 8. Tytuł członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały na wniosek co najmniej 2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Tytuł członka nadzwyczajnego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały na wniosek co najmniej 2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego do Organów Stowarzyszenia
  2. prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  3. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
  4. prawo do współtworzenia strony internetowej i bloga prowadzonego przez Stowarzyszenie,
  5. prawo do używania logotypu i oznaczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
  6. Prawo do promocji swojej osoby i prowadzonej przez siebie działalności w ramach materiałów reklamowych, szkoleniowych, broszur i innych wydawanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  1. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia w tym pomoc w realizacji jego zadań statutowych,
  2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. Regularnego opłacania składek członkowskich,
  4. Sporządzania co najmniej jednego na miesiąc profesjonalnego artykułu tematycznego lub branżowego związanego z prowadzoną przez Członka Stowarzyszenia działalnością, celem umieszczenia ich na blogu prowadzonym przez Stowarzyszenie, w terminie i o tematyce ustalonej uprzednio z Zarządem Stowarzyszenia,
  5. przestrzegania norm współżycia społecznego i samopomocy koleżeńskiej.
  6. Obecność na co najmniej 75 % w skali roku, spotkań Członków Stowarzyszenia związanych z jego bieżącą działalnością.
 3. Członkowie Stowarzyszenia pracę i zadania na rzecz Stowarzyszenia wykonują nieodpłatnie. Dotyczy to w szczególności uczestniczenia w zebraniach, tworzenia artykułów branżowych i tematycznych, udziału w zebraniach statutowych organów Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mogą zostać zatrudnieni przez Stowarzyszenie.
 5. Członkowie wspierający, na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
 6. Członek Nadzwyczajny Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa członków zwyczajnych, a jednocześnie zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz z obowiązkowego uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w  § 11 ust. 2 lit. e) Statutu ponad 50 % obecności w skali roku.
 7. Członek honorowy będący obywatelem polskim posiada wszelkie prawa członków zwyczajnych, a jednocześnie zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz z obowiązkowego uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w  § 11 ust. 2 lit. f) Statutu, a także z obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 2 lit. d).
 8. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim posiada wszystkie prawa członkowskie i zwolnienia przysługujące członkowi honorowemu będącemu obywatelem polskim za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych).
 2. Utrata członkostwa może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
  1. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, regulaminami i uchwałami Władz Stowarzyszenia,
  2. narażania dobrego imienia Stowarzyszenia lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
  3. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
  4. nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch następujących po sobie Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
  5. zalegania przez Członka z zapłatą składki Członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli po upływie 14 dni od dnia doręczenia wezwania w formie pisemnej lub elektronicznej do uregulowania zaległych należności, nie zostaną one uregulowane,
  6. niewywiązywania się przez Członka Stowarzyszenia z obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 2 lit. d) jeżeli pomimo upomnienia w formie pisemnej lub elektronicznej, Członek nie przedstawi zaległych artykułów lub nie dokona ich korekty, jeżeli te zdaniem Zarządu nie będą odpowiadały zasadom profesjonalizmu,
  7. jeżeli zawieszenie członkostwa trwa dłużej niż rok,
  8. Jeżeli członek nie wypełnia obowiązku uczestniczenia w spotkaniach, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. f), z zastrzeżeniem, że jeżeli dotyczy to członka nadzwyczajnego utrata członkostwa może nastąpić jeżeli członek ten nie uczestniczy w spotkaniach, w zakresie, o którym mowa w § 11 ust. 6.
 3. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 2 jest doręczana członkowi, którego dotyczy w terminie 14 dni od dnia jej powzięcia w formie listu poleconego, osobiście lub w formie elektronicznej.
 4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 zainteresowanemu Członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składane jest na ręce Zarządu, który przedstawia je na najbliższym Walnym Zebraniu. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, członek którego uchwała dotyczy zostaje zawieszony w przysługujących mu z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu praw. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ma charakter ostateczny.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może, na wniosek Członka lub z własnej inicjatywy za zgodą tego członka, zawiesić jego członkostwo w Stowarzyszeniu z powodu:
  1. Długotrwałej niemożności aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia z przyczyn zdrowotnych,
  2. Długotrwałego wyjazdu,
  3. Innego ważnego powodu wskazanego przez Członka Zwyczajnego w jego wniosku.
 6. Zawieszenie członkostwa powoduje zawieszenie w prawach członka określonych w § 11 ust 1 lit a), b), d) i f) oraz obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a), c), d), f).
 7. Zawieszenie członkostwa ustaje z chwilą złożenia przez zawieszonego Członka oświadczenia na ręce Zarządu Stowarzyszenia o gotowości do aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia lub z chwilą skreślenia Członka Zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane też Walnym Zebraniem
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

WALNE ZEBRANIE

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia i kierunków jego działań,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i komisji Rewizyjnej,
  3. ocena działalności Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. Uchwalanie i Zmiana Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia,
  6. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. uchwalanie przyznania wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Członków Zarządu Oddziałów Terenowych za czynności przez nich wykonywane w związku z pełnioną funkcją oraz określanie jego wysokości,
  9. określenie wysokości składki członkowskiej i jej przeznaczenia,
  10. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
  12. Nadawanie i odbieranie tytułu członka honorowego oraz członka nadzwyczajnego,
  13. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 4. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zebrania przesyła Zarząd Członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie winno być dokonane w formie listu poleconego lub elektronicznie.

§ 15

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

§ 16

Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
  1. na podstawie uchwały Zarządu,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd może powoływać komitety doradcze i zespoły w celu zaprojektowania lub wdrażania nowych rozwiązań.
 3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób w tym może się składać z Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków.
 2. Prezes Zarządu powoływany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym na ostatnim Walnym Zebraniu przed upływem kadencji obecnego Zarządu. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, Wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 3. Pozostałych członków Zarządu wskazuje nowo wybrany Prezes Zarządu, są oni wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniach odrębnych. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości nowo wybrany Prezes Zarządu ma prawo wyznaczyć kolejnego kandydata.
 4. W przypadku nieobsadzenia stanowiska, rezygnacji, usunięcia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany w drodze kooptacji. Zgłoszenia kandydata w procesie kooptacji na daną funkcję dokonuje Prezes Zarządu a wyboru dokonują pozostali Członkowie Zarządu w tym Prezes Zarządu. W przedmiotowym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu. Dokooptowany członek podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 5. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.
 6. Z uzasadnionej przyczyny Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odwołać członków Zarządu. Z chwilą odwołanie Prezesa Zarządu ustępuje cały Zarząd, a Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego zarządu. Kadencja tak powołanego Zarządu rozpoczyna się z dniem wyboru i trwa 3 lata.
 7. W razie odwołanie członka Zarządu przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 20

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2. ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonywania
  3. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  5. zwoływanie Walnych Zebrań,
  6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia
  7. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  8. zatwierdzanie planów finansowych Oddziałów Terenowych oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 21

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa.
 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do czterech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która:
  1. Jest członkiem Zarządu lub członkiem Zarządu Oddziału Terenowego, albo pozostaje z nim w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa, we wspólnym pożyciu, lub w stosunku podległości służbowej,
  2. Została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu jak również w posiedzeniach Zarządów Oddziałów Terenowych.
 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, w wyniku, którego jej skład spadnie poniżej 2 osób na miejsce ustępującego członka wchodzi w drodze dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
  1. Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/2 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
  2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych jest większa od 1/2 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
  1. przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. kontrolowania opłacania składek członkowskich,
  3. składania sprawozdań na Walne Zebranie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Zarządom Oddziałów Terenowych,
  4. przedstawiania Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  5. zwoływania Walnego Zebrania w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Zarząd oraz w przypadku wygaśnięcia Mandatu Prezesa Zarządu lub Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o sporządzony przez siebie regulamin, przyjęty przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

§ 23

 1. Oddziały Terenowe powoływane są uchwałą Zarządu, po zebraniu założycielskim członków na danym terenie, na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
 2. Dopuszcza się tworzenie innych jednostek organizacyjnych stanowiących wewnętrzne struktury Oddziałów Terenowych przez Zarządy tych Oddziałów po uzyskaniu akceptacji Zarządu.

 

WŁADZE ODDZIAŁU TERENOWEGO

§ 24

 1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które dokonuje wyboru Zarządu Oddziału Terenowego spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie, składających się z trzech członków  , w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego raz na rok.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego:

 1. na wniosek Zarządu Oddziału,
 2. na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału,
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. na wniosek Zarządu.

§ 26

Zarząd Oddziału Terenowego zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego należy:

 1. uchwalanie programu działalności Oddziału,
 2. ocena działalności na danym terenie,
 3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
 5. wybór członków Zarządu Oddziału,
 6. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,
 7. podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Oddziału.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:
  1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz naczelnych Stowarzyszenia,
  2. opracowywanie projektów planów finansowych Oddziału,
  3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
  4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
  5. podejmowanie innych uchwał w sprawie działalności Stowarzyszenia na danym terenie nie zastrzeżonej dla innych władz Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.
 3. W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Oddziału Terenowego w czasie trwania kadencji, następuje kooptacja spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
  1. Zarząd Oddziału Terenowego, jeżeli liczba członków dokooptowanych nie przekracza 1/2 liczby członków Zarządu Oddziału Terenowego,
  2. Walne Zgromadzenie Oddziału, jeżeli liczba członków dokooptowanych jest większa niż ½ członków Zarządu Oddziału, pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze

§29

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 4. dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
 5. ofiarności publicznej,
 6. sponsoringu.

§30

 1. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe.
 2. Stowarzyszenie nie może:
 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
 2. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia,
 3. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

 

Stowarzyszenie Say Yes
ul. Piotra Skargi 14
32-020 Wieliczka
Numer KRS: 0000628579
Facebook
O nas


Zrzeszamy wybitnych ekspertów z branży ślubnej, którzy za pomocą tego bloga postarają się Państwu pomóc w podejmowaniu decyzji związanych ze ślubem.

W naszych artykułach znajdziecie Państwo szereg cennych porad opartych na naszym wieloletnim doświadczeniu. Zachęcamy również do odwiedzenia naszego działu ekspertów, gdzie można zadać pytanie specjaliście z konkretnej dziedziny.